വെണ്ട എങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്യാം
കാർഷിക സ്വയം പര്യാപ്തതയിലേക്കു നീങ്ങാം
ചീരയെ കുറിച്ച്  അറിയേണ്ടതല്ലാം
Krishi Gramam
Fresh Products

Fresh Products

We collect the items on the same day and deliver on the same day. So that it keeps the freshness of the products.

Buy From Farm

Buy from farm

Since most of the shops owned by farmers, the products are getting from the farm. Which ensures the quality of the products.

Fast Delivery

Fast Delivery

Krishigramam coordinates the delivery of your items ordered in a fast and secure way.

Hygiene

Hygiene

Since items are packs from farmers or vendors, we ensure the hygiene of the items during the delivery.

Are you afraid of chemical food ?

Reasons to Choose Organic Food

  • Ensures safe & healthy world for future generation.
  • Echo friendly
  • Nutrient-rich food
Return Policy

Supporting an Organic Farmer Means Saving Ourselves and the Environment

Organic farming is a healthy and ethical choice for anyone who loves the idea of simple, yet quality living. Krishigramam is a platform that connects ethical consumers and organic farmers.

ചീരയെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതല്ലാം

Read More

കാർഷിക സ്വയം പര്യാപ്തതയിലേക്കു നീങ്ങാം

Read More

വെണ്ട എങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്യാം

Read More